Colofon


Colofon

Auteur Roy Michielsen
kunsthistoricus
Foto's
comtoises auteur
Bram de Smit
Foto's
historische data
Wikipedia
Uitgever: Van de Moosdijk
Collector Books

Someren 2009
Redactie en lay-out Roy Michielsen
Omslagontwerp Roy Michielsen
Druk en afwerking Grafisch Ontwerpbureau Storm bv
Someren
Spelling en schrijfwijze Van Dale 2005

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.